CGF Medifuge MF200 Lütfen Fiyat Sorunuz

Lütfen fiyat sorunuz.

CGF Medifuge ?Rotor Sistem ?Hiz artis kontrolu ?Hiz azaltma kontrolu ?Sogutma ?Isi kontrolu ?Kendi kendini dekontamine etme C.G.F. MEDIFUGE – KONSANTRE BUYUME FAKTORU CGF Medifuge: Medifuj santrifuj cihazi konsantre buyume faktorunun ( concentrated growth factor-CGF) elde edilmesi amaciyla kullanilir. Normal laboratuar santrifujlerinden farki sahip oldugu programla rotorun farkli hiz ve acilarda calisabilmesidir. Boylece buyume faktorunden daha yogun bir fibrin yapisi elde edilebilmektedir. CGF programinda cihaz 2700 ve 3000 rpm arasinda degisen hiz ve acilarda calismaktadir. Cihazin 2700 rpm de 2 dakika, 2400 rpm de 4 dakika, 2700 rpm de 4 dakika, 3000 rpm de 3 dakikalik calismasinin sonunda CGF elde edilebilmektedir. Tum bu hiz ve acili donusum CGF programini sectiginizde otomatik olarak cihaz yapmaktadir. Ayni zamanda cihaz bir PRP cihazi olarakda calisir. Cihazda 2 program mevcuttur. CGF ve PRP a-) CGF Elde etmek icin ozel hiza, zamana, yavaslamaya sahip ozel program b-) PRP ( trombositten zengin plazma ) elde etmek icin iki ayri asamali program. Birincisi 12 dakikalik 3.500 rpm PRP elde etmek icin ikinci asamada 15 dakikalik 3.000 rpm Prof. Dr Rodella : Rejeneratif tıp, günümüz rehabilitasyon terapilerinin en büyük hedeflerinden biridir. En iyi doku stimulasyonu, rejenerasyanu tetikleyen otolog GF’lerden (Growth Factor: Büyüme Faktörleri) elde edilmiştir. Bu amaçla, birçok ürün ve teknik kullanılmıştır (örneğin Tissucol, PRP, PDGF, PRF vs). Fakat bu sistemlerin hiçbirinin uygun biyostimulasyon için tam olarak başarılı olduğu kanıtlanmamıştır. Bunun sebebi, yukarıda bahsedilen tekniklerin hiçbirinin kanın bütünündeki rejeneratif potansiyeli kullanmamasıdır. CGF (Concantrated Growth Factors: Konsantre Büyüme Faktörleri) tekniği, ilgili hücrelerin ya da dokuların biyostimulasyonunu sağlamak için kullanılabilecek olan ayrılan kan fazlarının her birinin kullanılmasını planlamaktadır. KÖK HÜCRELER: Diferentasyon durumlarına göre çeşitli potansiyellerle proliferatif güçler derecesine cevap verirler ve şu şekilde sınıflandırılırlar: ? Diğer hücrelerin progenitörleri ? İndiferansiye ? Özel olmayan hücreler ? Limitsiz ya da uzun süreli proliferasyon Uygun bir şekilde stimule edildiklerinde kök hücreler diferansiye olur ya da özel hale gelebilir ve bunlar şu şekilde sınıflandırılırlar: ? Totipotent ? Pluripotent ? Unipotent Unipotent kök hücreler kanda halihazır halde bulunur. DOĞAL LOKAL MODÜLATÖRLER Kemiğe yeniden şekil verilmesi ya da kemiğin stimulasyonu ile üretilen en bilindik lokal modülatörler şunlardır: Insülin benzeri Büyüme Faktörleri (IGFs) İnsülin benzeri büyüme faktörleri hormonlara bağlı polipeptitlerdir ve IGF-I ile IGF-II olmak üzere iki gruba ayrılabilirler. Bunlar periyostta, fraktürlerin fibröz kaluslarında, mineralden arındırılmış kemik matriksi tarafından tetiklenen ektopik kemikte yüksek konsentrasyon gösterirler. Kemik hücreleri tarafından üretilirler; fakat kalsifiye matriksin bünyesinde de bulunup yeniden absorbsiyon esnasında salınabilirler. Temelde diferentasyonlarını ve stimulasyonlarını sağlayarak osteoblast prekursörler üzerinde etkilerini gösterirler; fakat aynı zamanda kendi osteoblastları üzerinde de etki ederek çoğalmaya stimule ederler. Ayrıca iyişme sürecini hızlandırmak için tür 1 kollajen ve kemik matriksi sentezi üretimini de teşvik ederler. Fibroblast Büyüme Faktörleri (FGFs) Bunlar geniş bir polipeptit familyasıdır (FGF-1’den FGF-18’e kadar) ve en önemlileri aynı zamanda heparin bağlı büyüme faktörleri de denilen FGF-a (asit) ve FGFb (kök)’dir. Bunlar fraktürler sonrası kemik iyileşmesine; kas, sinir ve iskelet sisteminin gelişimine ve çeşitli normal ve neoplastik dokunun iyileşmesine katkıda bulunurlar. Fibroblast,miyoblast, osteoblast, endotelyal ve nöronal hücrelerin büyümesini stimule ederek anjiyogeneze, kemotaksiye ve mitogeneze katkıda bulunurlar. Sitokinler Özellikle IL1 ve TNF-a tipi olmak üzere sitokinler kemik abzorbasyonu için güçlü stimulanlardır: ? IL-1; NF-kB transkripsiyonel faktörlerinin aktivasyonuyla IL-6, TNF-< ve PGE2 gibi diğer kemik reabsorban maddelerinin sentezini tetiklediği kemikte direkt olarak rol oynar; ? IL-6 ve TNF-< sadece yeniden kemik absorbsiyonunu stimule etmekle kalmaz aynı zamanda iri kemik göze hücresi replikasyonunu da sağlar (osteoklastogenez); ? PGE2 bir yandan IL-6 tarafından tetiklenen yeniden kemik absorbsiyonuna vasıta sağlarken diğer yandan kollajen sentezini stimule ederek osteoblast dizisindeki hücrelerin güçlendirilmesini sağlar; ? VEGF (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü), yeni kan damarlarını büyümesini stimule eder. Sistem hücrelerinin (makrofajlar ve T-hücreleri) özellikle de plateletlerin periferik sirkülasyonu ile üretilir. Endotelyal hücrelerin özellikle proliferasyonu, migrasyonu ve özel hale gelmesi gibi davranışlarının kontrolünde direkt rol alır. Bu basit sitokin anjiyogenezin stimulesi için yeterlidir. Kemik Büyüme Faktörleri (GF) Yeni kemik fiksasyonunu ve yeniden absorbsiyon sürecini düzenleyen Parathormon, Kalsitonin gibi hormonların ve D vitamininin sistematik etkisinde nasıl kemik rejenerasyonunu oluştuğunun altı çizilmiştir. En aktif faktörler BMPs (Kemik Morfogenetik Proteinleri) olarak kısaltılmıştır. Bunlar, yüzelsel hücre bağlayıcı – reseptör interaksiyonu aracılığıyla hedef hücrelerin büyümesini stimule eder ve buna aracılık ederler (Andreana e Ciancio 1993). Büyüme faktörleri dokuda ya da doku parçalarında halihazırda bulunurlar, örneğin; ? Kanda ve plazmada, ? Kemik iyileşmesinin yanı sıra yeni kemik morfogenezinde, reorganizasyonunda ve yeniden şekillenmesinde rol oynadıkları kemik matriksinde. İnsülin benzeri büyüme faktörleri İnsülin benzeri büyüme faktörleri (IGF-I ve IGF-II) ya da somatomedin, kendilerini üreten osteoblastların aktivitesini stimule eder ve kollajen üretimini arttırır. Osteoprotegerin (OPG) Osteoprotegerin (OPG), Tümör Nekroz Faktörleri ailesinden bir sitokindir ve TNF-oc’den farklı olarak osteoklastogenez inhibisyonunda güçlü bir yeri vardır; Dönüştürücü Büyüme Faktörleri (TGF) Dönüştürücü Büyüme Faktörleri (TGF), birçok hücre fonksiyonunun kontrolünden sorumlu olan bir molekül süper familyasını barındırır. Bunlar; plateletler, makrofajlar, endotelyal hücreler, keratinoksitler ve kondroksitler tarafından sentezlenirler ve TGFs-ß’ler temelde hem kemik büyümesi ve gelişimi hem de fraktürlerin iyileşmesi sürecinde rol oynayan erişkin, tamamen aktif osteoblastlar ile ifade edilirler. Bu faktörler arasında TGF-p osteoblastlar da dahil olmak üzere birçok hücrenin büyümesinde ve diferentasyonunda önemli bir rol oynamaktadır. Bunun osteoblastlarda üretimi; D vitamini, PTH, ostorojen ve testosteron tarafından stimule edilmektedir. Ayrıca, bu faktör osteoklastik prekursör oluşumuna engel olarak ve erişkin osteoklast apoptozunu stimule ederek yeniden kemik absorbsiyonu inhibe eder; Kemik Morfogenetik Proteinleri (BMP) Kemik Morfogenetik Proteinleri (BMP), hücreleri kemik ve kartilaj üretebilecek şekilde diferansiye etmek için pluripotent hücreleri tetikler. Ergenlik döneminde, fraktürler sonrası kemik kalusu oluşumunda, lokal olarak da mikro paternli substurat implantı sonrası bunlardan söz edilir. Ayrıca kıl folikülü, kalp, böbrekler, yumurtalar, prostat gibi organların ve birçok diğer dokunun morfogenezi ve gelişiminde rol oynarlar; hepsinden önemlisi diş dokularının morfogenezinde de rol oynarlar. Fibroblast Büyüme Faktörleri (FGF) Fibroblast Büyüme Faktörleri (FGF), kemik rejenerasyonunda - gelişiminde ve fraktür iyileşme sürecinde önemli bir rol üstlenirler. Temel görevleri kemik dokusunun oluşumunda kritik bir an olan kemik anjiyogenezini tetiklemektir. LOKAL SENTEZ MODÜLATÖRLERİ Kemiğin stimulasyonu ve yeniden şekillenmesi için üretilen en bilindik lokal sentez modülatörleri uzun süredir bir çok araştırmanın konusu olmuştur. Şimdiye kadar büyüme faktörlerinin hazırlanması ve konsantrasyonu için çok farklı sistemler geliştirilmiştir; bunlar şu şekilde listelenebilir: Mevcut teknolojiler: ? Fibrin Yapıştırıcı (Tissucol Baxter) ? Platelet konsantrasyonu (cPRP, Marx, 1998) ? Plateleti Zengin Plazma (PRP) ? Plateleti Zengin Büyüme Faktörleri (PRGF, E. Anitua, 1998) ? Plateleti Zengin Fibrin (PRF, J. Choukroun, 2001) ? C.G.F. - Konsantre Büyüme Faktörleri (Concentrated Growth Factors 2006, IAIO) Fibrin Yapıştırıcı (Tissucol Baxter) İnsan fibrini yapıştırıcısı hayli tolere edebilir olan atoksik termal işlem görmüş biyolojik yapıştırıcıdır. Yapıştırıcı hem fibrinojen hem de faktör XIII (lokal fibrinolizi inhibe eden yeniden absorbsiyonu yavaşlatmaya yardımcı olan aprotinin solüsyonu ile 37 derecede yeniden oluşturularak hazırlanır) içerir. Bovin trombin, 4 U.I./ml ya da 500 U.I./ml konsantrasyonundaki kalsiyum klorit solüsyonunda yeniden oluşturulur. 37 derecede saklanan solüsyonlar uygulama esnasında doğru fibrin yapıştırıcıyı elde etmek için karıştırılır. İki bileşen duplojekt adı verilen bir duble şırıngada karıştırılır; bu şekilde iğne kullanılır kullanılmaz iki bileşenin tepkimeye girmesi sağlanır. Halihazirdaki en çok kullanılan fibrin yapıştırıcısı Baxter tarafından üretilen Tissucol’dur. Fibrinojen konsantrasyonu, tekrar edilen termokimyasal çökelti adımları ile oluşturulur ve fibrinojen ile faktör XIII konsantrasyonları çok yüksektir. Trombin solüsyonları insan plazması ile üretilir (bib 30-49). Plateleti Zengin Plazma (PRP) İnsan kanından elde edilen platelet konsantrasyonu ne bağışıklık sağlayıcı ne de toksik olan ve normal kemik rejenerasyon sürecini hızlandırarak yeni oluşan kemiğin hem miktarını hem de niteliğini arttıran otolog büyüme faktörlerinin (PDGF, IGF-I, IGF-I, TGF-f5) kullanılmasına olanak sağlar. Jel formunda hazırlanan platelet konsantrasyonu dolgu maddesi ile karıştırılır (en iyi dolgu otolog kemiktir; böylece optimal karakteristiğe sahip ve teoride sadece stabilizasyon kolaylığı ve daha iyi mineralizasyon süreleri için bile otolog kemikten daha iyi bir graft dokusu elde etmiş oluruz. Bu teknik hastadan yaklaşık 60 ml’lik toplardamar kanı almayı ve 45 dakika içerisinde iki farklı santrifüj aşaması ile platelet konsantrasyonu elde etmeyi öngörmektedir. Ara ürün Plateleti Zengin Plazma(PRP)’dır. ? PRP elde edebilmek için özel bir laboratuvar test ekipmanı kullanmak ve hematolojistlerden yardım almak gerekir. Son platelet konsantrasyonu (PRP) elde edildiğinde, 80 mM kalsiyum klorit ve Botropase (bib 50-162) eklenerek graft jel oluşturması için aktive edilir. Yani PRP, destrüksiyonu osteogenezi tetikleme görevi üstlenen Platelet Kaynaklı Büyüme Faktörlerini (PDGFs) ortaya çıkaran platelet konsantrasyonudur. Bu Faktörler anjiyogenezi desteklemekte ve üzerlerinde kayda değer mitojenik davranışlar gösterdikleri osteoblast prekursörleri etkilemektedir. Osteoblast dizideki hücrelerin sayısını arttırırlar; ayrıca osteoblastların kendilerini hücre replikasyonu ve kollajen sentezi için tetiklerler. Fakat kemik dokusu üzerindeki diferentasyonları ve morfonegetik fonksiyonları diğer büyüme faktörlerine göre hiç kuşkusuz daha azdır. Aslında uluslararası kaynakçaya göre PRP tarafından tetiklenen kemik büyümesi uygulanan volümün 10’u kadardır; bu yüzden biyolojik potansiyeline rağmen PRP’nin diğerlerine kıyasla daha az osteoneojenik performansı olduğu söylenebilir (Malchiodi 2001, CED Rome, bib. 163-166). Bu sebeple PRF gibi farklı teknolojiler geliştirilmiştir. Plateleti Zengin Büyüme Faktörleri (PRGF, E. Anitua 1998) PRGF toplardamar kanının santrifüjü sonucunda elde edilir, beyaz kan hücrelerinin altında yer alır ve pipetle alınır. PRGF biyomateryallerle ya da beyaz kan hücreleriyle karıştırıldığında ya da direkt olarak yerinde kullanıldığında rejenere olması istenen dokunun biyostimulasyonunu sağlar ve lokal iyileşme eylemine güç kazandırır (bib 167-217). Plateleti Zengin Fibrin (PRF, J. Choukroun, 2001) Hastanın damarlarından alınan taze kandan elde edilir. 2001 (bib 214-257) eserinde Choukroun ve ark. Tarafından tanımlanan protokollere göre, PRF elde edebilmek için sadece kanı bileşenlerine ayırmak için santrifüj etmek gerekir. PRF değişmez bir kan ürünü olduğu için santrifüjün bunu yapabilme sertifikası olduğu sürece hekimce kendi kliniğinde hazırlanabilir. Elde edilen PRF çekilmeye ve yırtılmaya dayanıklı fibrini zengin yoğun bir jeldir. Üstünün kapatılmasına gerek olmaz, bir membran gibi davranış gösterebilir. PRF alıcı dokuda biyostimulatör olarak görev yapar. PRF’in en önemli etkileri analjezik, antaljik ve antiinflamatör etkileridir. PRF kanın yaklaşık 12 dakika boyunca dakikada 2700 devirle santrifüj edilmesi ile geliştirilir ve diğer kan bileşenlerinden ayrılır ayrılmaz 12-15 derece arasındaki sabit bir sıcaklıkta soğutularak geçici olarak depolanır. C.G.F. (Concentrated Growth Factors, 2006, IAIO) Kan tarafından tetiklenen sıradışı rejeneratif güce inandığımızdan ve rejenerasyon için gerekli tüm bileşenlerin serbest bir şekilde dolaşım yaptığını bildiğimizden dolayı bir önceki öne sürülen protokollerden farklı olarak kanın sadece bir parçasının değil tüm iyileştirici ve rejeneratif karakteristiğini nasıl kullanacağımız üzerine bir araştırma yürüttük. PRP, PRGF ve PRF’ten farklı olarak CGF sabit bir sıcaklıkta değişik hızlarda kontrollü bir şekilde bir rotor tarafından döndürülen ve RCF300’ün altında hızlanan toplardamar kanının ayrıştırılmasından elde edilen bir protokoldür. CGF 4 faz ile karakterizedir: 1. Serum denilen üst tabaka (fibrinojeni ve pıhtısı olmayan kan plazması) 2. Çok geniş ve kalın polimersileşmiş fibrin bloğundan oluşan geçiş fazı 3. Stimulasyon ve özel hücre tiplerine diferentasyon için hazır büyüme faktörleri, beyaz çizgi hücreleri ve kök hücreler içeren sıvı faz 4. Alttaki kırmızı kısım ise akışmaz, kalın platelet zengini pıhtı (resim 1, örnek) Fazlar ve bileşenleri aşağıdaki gibidir: 1. SERUM: Serum kanın en hafif ve akışkan kısmıdır. Tekniğimiz için temel niteliğindedir; çünkü tüm graftları, maddeleri, birçok biyokimyasal bileşeni ve aktivatörü karıştırabilen bir sıvıyı temsil etmektedir. Fibrinojeni yoktur ve sadece birkaç hücre içerir. Serin bir ortamda saklanmalıdır ve proteinlerin denatüre olmaması için hızlı bir şekilde karıştırılması gerekir. Rengi açık sarıdır ve içeriğinde şunlar bulunur: 92 H2O 7 Proteinler, mineral tuzlar, C2O: Proteinler: Albumin; antikorlar Besinler: Glösid; amino asitler; lipidler Enzimler Hormonlar İnorganik elektrolitler Serum; kaviteyi yıkamak ve tüm rejenere edilen parçaları örtüp korumak için kullanılır. 2. FİBRİN Beyaz Kan Hücreleri (Buffy Coat) Medifuge faz ayırıcıyla (Silfradent, İtalya) yapılan kalibre santrifüj sayesinde fibrinojen moleküllerinin polimerizasyonu yoluyla beraber dokunmuş fibrin içeren ve hepsinin jel formunda tek faz olarak birbirine bağlı olduğu üç boyutlu polimer şebekelerinden oluşan fibrin bloğu elde edilir. Polimerizasyon esnasında, reaksiyonun sonuna kadar fibrinlerin boyutları büyür (Resim 2-3). Bu durum, aşağıdaki ayarları kontrol ederek kanın potansiyelinden maksimum faydalanmayı garanti eden ekipmanın neden özel olarak ayarlanması gerektiğini açıklamaktadır: Hız Sıcaklık Zaman Hızlandırma ve Kontrollü Hız - Yaklaşık RCF200’lük yer çekimsel hızlandırma Santrifüj ve özellikle polimerizasyon aşaması esnasında fibrin jel bloğunun gelişmesi ve büyümesi her yöndeki bağların völümlü bir şekilde büyümesine olanak sağlamaktadır (Resim 4). Bu bağlamda, birçok kan hücresi bileşeninin etrafı çevrilerek aşağıdaki gibi birçok tedavisel eylemde bulunmaları sağlanır: - Plazma ve platelet sitokinleri: onarım, anti inflamatör etki ve onarım esnasında acı dindirici etki (TNF-a) - Plateletler: Sinyallerin iletilmesi ve GF’lerin salınımı. En önemlileri PDGF-BB,TGFI3-1 ve IGF-1’dir (Resim 5). Biz de üstün rezistansı olan ve aşağıdaki amaçlarla kullanılabilecek kayda değer volümde fibrin jeli bloğu elde ediyoruz: Kavite dolgusu Membran destekleri Otolog membranlar Diğer dolgu maddeleriyle karıştırılacak partiküller Bu basit bir çalışmaya, rejeneratif indüsyon için yüksek güce ve fibrin bloğunun tümünün kullanılmasından sadece bazı partiküllerin ya da membranın kullanılmasına kadar değişen çok yönlü kullanıma dönüştürülebilir. 3. Büyüme Faktörleri ve unipotent Kök Hücreler Beyaz kan hücrelerinin hemen altında yoğun pıhtı tabakasının ise üstünde yer alırlar. Bu faz bir pipetle çekilip yüksek performanslı aktive graft elde etmek için otolog kemik ile karıştırılabilir. 4. PIHTI CGF tekniğinde kırmızı faz konsantre kırmızı ve beyaz kan hücreleri, plateletler ve pıhtı faktörleri içerir. Koyu kırmızımsı yoğun bir jele benzer ve geniş kaviteler doldurulurken tek başına ya da fibrin partikülleriyle ve/veya otolog veya heterolog kemikle karıştırılarak kullanılır. Bu yüzden rejeneratif tıpta CGF’nin multifaktör stimulasyon sistemi olarak düşünülmesi gerektiği sonucunu çıkarıyoruz. Aslında tüm fazlar ve bileşenler belli gerekliliklerle ilgili olarak kullanılır. Aplikasyondaki bu çokyönlülüğü onu şimdiye kadar öne sürülen tüm diğer tekniklerden farklı kılar. 

 
Diğer Özellikler
Stok KoduSNRY-1001
MarkaSILFRADENT
Stok DurumuVar
0

İLETİŞİM

  • Söğütlüçeşme Caddesi
  •       Bil Apartmanı Numara: 75/2
  •       Kadıköy / İstanbul / Türkiye
  • +90 216 347 2853
  •  info@sunray.com.tr
  • www.sunray.com.tr

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.